Brightside Community Homes Foundation
#300 – 905 West Pender Street,
Vancouver, B.C.
V6C 1L6

P: (604) 684 3515
F: (604) 684 3677

Multilingual Telephone Message System

In an effort to better serve all residents in the Brightside community, we have established a recorded telephone message system where we will provide important information and updates in several languages. You can access this system by calling the Brightside phone number and entering the appropriate extension.

The table below includes a directory of phone extensions that correspond to specific languages. We will include this directory in future communications to let you know when we update the recorded message system with important information.

For service in English, please call the main Brightside office number at 604-684-3515.

 

中文

多语种语音信息系统和Brightside录音翻译服务

你好亲爱的Brightside住户,

谢谢你们耐心的等待我们把如下的文件翻译成中文。 为了可以更好的帮助和服务到你,我们已经建立了电话录音系统。 我们将在电话录音系统里面提供,不同的语言版本所对应的重要信息和更新内容。你可以通过拨打Brightside的电话然后选择分号聆听获取信息。

以下的表格将标注不同语言对应的分号,我们也将会把这封表格加入到不同的通讯的交流渠道,并且及时更新电话录音系统。

 

한국어

Brightside 거주민 여러분께

Brightside 업데이트 및 정보를 여러분께서 사용하시는 언어로 좀 더 편리하게 얻을수 있게 되었습니다.  관심을 가져 주셔서 감사합니다.  여러분께 더 나은 정보를 제공하고자 중요한 정보와 업데이트를 7개국어로 가능한 녹음된 음성 전화 메세지 서비스를 개설하였습니다.  이 시스템은 Brightside 에 전화연결후 내선번호를 누르시면 접속 하능합니다.

아래표는 해당 가능한 특정한 언어의 내선번호 자료가 포함되어 있습니다. 저희는 앞으로  정보 전달을 위해 중요한 정보를 녹음된 메세지를 업데이트 할경우에 이 자료를 포함시킬것입니다.

 

Русский

Уважаемый житель Brightside,

Мы ценим ваш интерес к тому, чтобы обновления Brightside и информация были переведены на более доступный для вас язык. Стремясь вам лучше служить, мы создали систему записанных телефонных сообщений, где мы будем предоставлять важную информацию и обновления на нескольких языках. Вы можете получить доступ к этой системе, позвонив по номеру телефона Brightside и введя соответствующее расширение.

Приведенная ниже таблица содержит каталог расширений телефона, соответствующих конкретным языкам. Мы будем включать этот каталог в будущих коммуникаций, чтобы вы знали, когда мы обновляем систему записанных сообщений с важной информацией.

 

Español

Estimado residente de Brightside,

Apreciamos su interés en que las actualizaciones e información de Brightside se traduzcan a un idioma que sea más accesible para usted. En un esfuerzo por brindarle un mejor servicio, hemos creado un sistema de mensajes telefónicos grabados, donde brindaremos información importante y actualizaciones en siete idiomas. Puede acceder a este sistema llamando al número de teléfono de Brightside e ingresando la extension correspondiente al idioma requerido que se encuentra en la siguiente tabla de información.

Dicha tabla incluye un directorio de extensiones telefónicas que corresponden a idiomas específicos. Incluiremos este directorio en futuras actualizaciones, para informarle cuando actualizamos el sistema de mensajes grabados con información importante.

 

Việt

Kính gửi cư dân Brightside,

Chúng tôi thấu hiểu sự quan tâm của bạn về thông tin và những cập nhật của Brightside được chuyển đổi sang ngôn ngữ dễ tiếp cận hơn với bạn. Trong nỗ lực phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi đã xây dựng hệ thống tin nhắn điện thoại được ghi âm, nơi chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và những cập nhật quan trọng bằng bảy ngôn ngữ. Bạn có thể truy cập hệ thống này bằng cách gọi số điện thoại Brightside và nhập số nội bộ tương ứng.

Bảng dưới đây bao gồm danh bạ các số điện thoại nội bộ tương ứng với từng ngôn ngữ cụ thể. Chúng tôi sẽ đính kèm danh bạ này trong những lần thông báo kế tiếp cho bạn biết khi chúng tôi cập nhật thông tin quan trọng bằng hệ thống tin nhắn được ghi âm.

 

اللغة العربية

الموضوع: نظام الرسائل الصوتية المسجلة بعدة لغات/ خدمة برايت سايد للرسائل المسجله المترجمة عزيزي الساكن في برايت سايد

نحن ممتنين لطلبكم بوجود معلومات وتحديثات عن برايت سايد مترجمة الى لغة تكون اكثر مفهومة لكم. من خلالجهودنا لخدمتك افضل، قمنا بوضع نظام تلفون برسائل مسجلة يمكننا من خلالها توفير كل المعلومات الضرورية واهم المستجدات بسبع لغات. يمكنك الان الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الاتصال على رقم برايت سايدوادخال رقم توصيلة التلفون الخاصة بلغتك.

الجدول بالاسفل يتضمن ارقام توصيلات التلفون الخاصة بلغتكم. سوف نعلمكم متى نقوم بتحديث هذه الرسائل بالمستقبل في حال حصول اي مستجدات او معلومات نود اخباركم بهاBack to news

Sign up for our Newsletter

  • *Brightside does not share you email and you can unsubscribe at anytime.